استرداد وجه

فرم استرداد وجه

متقاضیان استرداد وجه، بایستی با تکمیل دقیق فرم ذیل و ارسال آن اقدام تا وجه آنها مسترد و عودت گردد.

جهت ورود به صفحه استرداد وجه کلیک کنید

https://forms.gle/QsmFUixurkbtzBDZ9